Verhaal privévermogen

Op grond van de wet kunnen schuldeisers van de nalatenschap hun vorderingen op de goederen van de nalatenschap verhalen. Indien een erfgenaam de nalatenschap zuiver aanvaardt, kunnen de schuldeisers zich ook verhalen op het privévermogen van de erfgenaam. Indien een erfgenaam de nalatenschap echter beneficiair aanvaardt, geldt dat een schuldeiser zich niet op het privévermogen van een erfgenaam kan verhalen.

Een voorbeeld:

A is schuldeiser van een nalatenschap. Zijn vordering bedraagt € 10.000,00. De goederen van de nalatenschap hebben een waarde van € 9.000,00. Dat betekent dat de schulden van de nalatenschap in dit voorbeeld € 1.000,00 hoger zijn dan de goederen. B is enig erfgenaam van de nalatenschap. 

Op grond van de wet kan de schuldeiser zijn vordering van € 10.000,00 verhalen op de goederen van de nalatenschap. Dan resteert nog een vordering van € 1.000,00. Indien B de nalatenschap beneficiair aanvaardt, kan de schuldeiser de resterende € 1.000,00 niet verhalen op het privévermogen van B. Kortom, de schuldeiser zal in dat geval zijn vordering voor een deel niet voldaan krijgen. Indien B de nalatenschap echter zuiver zou hebben aanvaard, kan de schuldeiser zijn resterende vordering van € 1.000,00 wél op het privévermogen van B verhalen.

Vereffening

Een ander gevolg is dat indien één of meer erfgenamen de nalatenschap beneficiair aanvaarden, de nalatenschap conform een wettelijk stramien dient te worden vereffend. Dit houdt kort gezegd in dat onder andere een boedelbeschrijving dient te worden opgesteld en dat de bekende schuldeisers per brief dienen te worden opgeroepen. Pas na vereffening van de nalatenschap c.q. het voldoen van alle schuldeisers, kan de eventueel resterende nalatenschap worden verdeeld. Indien door een beneficiaire aanvaarding sprake is van een vereffening van een nalatenschap, geldt dat de erfgenamen tezamen vereffenaar zijn.

Op dat uitgangspunt dat de nalatenschap dient te worden vereffend indien een erfgenaam de nalatenschap beneficiair heeft aanvaard, worden in de wet uitzonderingen gemaakt. Een uitzondering is dat de nalatenschap niet hoeft te worden vereffend indien

  1. in het testament een executeur is benoemd; én
  2. deze executeur kan aantonen dat de goederen van de nalatenschap ruimschoots toereikend zijn om alle schulden van de nalatenschap te voldoen. Indien sprake is van een negatieve nalatenschap (zoals in voornoemd voorbeeld), zal de executeur een dergelijke verklaring niet kunnen afleggen, zodat de nalatenschap vereffend zal dienen te worden.

Daarnaast kan een ontheffing van de verplichting tot vereffening wordt verleend door de kantonrechter, indien een wettelijk vertegenwoordiger namens een minderjarige de nalatenschap beneficiair heeft aanvaard én het saldo van de nalatenschap positief is.

Meer hulp nodig? Advocaten Familie- & Erfrecht helpt u graag. Kijk op www.familie-erfrecht.nl voor professionele hulp.