Een (ervaren) erfrechtadvocaat is tegenwoordig onmisbaar bij de afwikkeling van nalatenschappen. Waar voorheen notarissen met name de boedelafwikkeling verzorgden, zijn het inmiddels de erfrechtadvocaten die niet meer weg te denken zijn bij (de afwikkeling van) een erfenis. Niet alleen erfgenamen schakelen steeds vaker een erfrechtadvocaat in, maar ook executeurs, vereffenaars en schuldeisers. Wanneer hebt u een erfrechtadvocaat zoal nodig?

Advies en voorkomen van problemen

Na overlijden

Hoofdzakelijk biedt een erfrechtadvocaat ondersteuning ná een overlijden. Een erfrechtadvocaat kan adviserend optreden door aan de zijlijn betrokkenen bij een nalatenschap te adviseren zonder rechtstreekse onderhandelingen of discussies met andere betrokkenen aan te gaan. Denkt u hierbij aan een ingewikkelde nalatenschap waarbij de erfgenamen zelf niet de deskundigheid hebben om de afwikkeling van de nalatenschap zelfstandig tot een goed einde te brengen (veel onroerend goed, aandelen in ondernemingen, erfgenamen in het buitenland, minderjarigen als erfgenamen, veel schulden etc.).

Maar ook als betrokkenen tegenover elkaar staan, ruzie over de erfenis hebben, kan met de bijstand van een erfrechtadvocaat een erfrechtelijk probleem of escalatie voorkomen worden. Een erfrechtadvocaat die al in een vroeg stadium bij de afwikkeling betrokken wordt, kan de betrokkenen wijzen op hun rechten en plichten en eraan bijdragen dat de neuzen dezelfde kant op komen te staan. Met grondige kennis van zaken en respect voor de onderlinge verhouding tussen de betrokkenen, wordt naar een oplossing toegewerkt. Vaak lukt dat in onderling overleg, soms is een rechterlijke procedure nodig.

Vóór overlijden

Een erfrechtadvocaat wordt regelmatig ook al vóór overlijden om advies gevraagd, zoals bij de formulering van een bepaling in het testament. Een erfrechtadvocaat weet immers als geen ander waarover na overlijden discussie kan ontstaan. Daar kan van geprofiteerd worden. Als een erfrechtadvocaat vroegtijdig betrokken wordt, kan de kans op onenigheid tussen bijvoorbeeld de erfgenamen over de uitleg van het testament en de bedoelingen van de testateur, beduidend kleiner worden.

Oplossen van geschillen door een advocaat erfrecht

Een aanvankelijk minimale discussie over de nalatenschap kan (ongewild) leiden tot escalatie en verstoorde familieverhoudingen. Een erfrechtadvocaat helpt en lost op.

Denkt u aan een onterfd kind dat zijn wettelijk deel (de legitieme portie) uit de nalatenschap van zijn vader wil ontvangen. Hij stuit op weerstand van de erfgenamen en met professionele bijstand van een erfrechtadvocaat wordt de kwestie opgepakt en afgerond. De legitieme portie wordt in goed overleg berekend en uitgekeerd.

U kunt u ook denken aan geschillen rondom de verdeling van een erfenis. Zelden verloopt de verdeling in goede harmonie. Een erfrechtadvocaat kan helpen de verdeling in goede banen te leiden en behartigt uw belangen om uw aandeel uit de erfenis te verkrijgen. Indien nodig voert de erfrechtadvocaat voor u een juridische procedure om de verdeling te bewerkstelligen.

(Erfrecht)advocaat wettelijk verplicht

In bepaalde gevallen is een (erfrecht)advocaat volgens de wet verplicht. Bijvoorbeeld als erfgenamen de afwikkeling van een nalatenschap willen overlaten aan een professionele vereffenaar zoals een (andere) erfrechtadvocaat, curator of notaris. Voor die benoeming moet een verzoekschrift bij de rechtbank worden ingediend. Daarvoor is een advocaat nodig. Het is een must daartoe de bijstand van een gespecialiseerde erfrechtadvocaat in te roepen, zodat in ieder geval de procedure al correct wordt ingestoken. Procederen in het erfrecht is ingewikkeld zodat het belangrijk is een goede erfrechtadvocaat in te schakelen.

Bijstand door erfrechtadvocaat altijd verstandig

Is de bijstand van een erfrechtadvocaat niet wettelijk verplicht, dan is die bijstand vaak toch (zo niet altijd!) verstandig. Er spelen in het erfrecht bijvoorbeeld allerhande termijnen. Laat u die verlopen, dan kunt u uw rechten hebben verspeeld, ook al was u met deze lopende termijnen niet bekend. Een gespecialiseerde erfrechtadvocaat helpt u deze termijnen te signaleren en veilig te stellen.

Ook zijn bij een nalatenschap vele personen in vele hoedanigheden betrokken. Ieder heeft zijn eigen wensen, maar ook zijn eigen rechten en verplichtingen. Een gespecialiseerde erfrechtadvocaat heeft de expertise in huis om u te informeren en adviseren over uw rechten en verplichtingen én die van de ander. Zo weet u waar u staat en wat u kunt verwachten.

Meer hulp nodig? Advocaten Familie- & Erfrecht helpt u graag. Kijk op www.familie-erfrecht.nl voor professionele hulp.