Toepassen van het huwelijksvermogensrecht

Om het kindsdeel in de erfenis te kunnen berekenen is het van belang dat de omvang van de nalatenschap in kaart wordt gebracht. Eerst zal daarvoor de omvang van de huwelijksgoederengemeenschap bekend moeten zijn. Als er sprake is van huwelijksvoorwaarden zal daar uitvoering aan gegeven moeten worden. In veel gevallen, maar lang niet altijd, is het zo dat de nalatenschap de helft van het huwelijksvermogen omvat.

Een voorbeeld:

Als vader en moeder (die in algehele gemeenschap van goederen waren getrouwd) bij het overlijden van moeder een vermogen hebben van € 100.000,00, waarbij er geen privévermogen is, is de nalatenschap de helft.

Moeder heeft op grond van het huwelijksvermogensrecht recht op € 50.000,00, de andere € 50.000,00 vormt de nalatenschap. Er wordt voor het kindsdeel dan dus gerekend met een erfenis van € 50.000,00.

Wat zijn de onderdelen van de erfenis waard?

De waarde van hetgeen tot de nalatenschap behoort, is de waarde in het economisch verkeer. Het gaat erom wat het echt waard is. Dit kan een andere waarde zijn dan bijvoorbeeld de waarde die de Belastingdienst hanteert in het kader van de erfbelasting.

Een voorbeeld:

In de nalatenschap zit een huis met een WOZ-waarde van € 350.000,00. Een makelaar heeft de woning getaxeerd op € 500.000,00.

Voor de berekening van het kindsdeel zal rekening gehouden moeten worden met een waarde van € 500.000,00. Voor de berekening van het kindsdeel geldt als peildatum de datum van het overlijden.

Houd ook rekening met schulden bij berekening van het kindsdeel

De vordering van een kind wordt niet alleen berekend over de waarde van de goederen van de nalatenschap. Hierop in mindering komen de schulden van de nalatenschap.  Voor een overzicht van de schulden van een nalatenschap, lees het artikel “Welke schulden zijn schulden van de nalatenschap en welke worden met voorrang voldaan” in het Erfenismagazine. .

Berekening breukdeel om het kindsdeel te bepalen

Als de waarde van de nalatenschap bekend is, kan het kindsdeel in de erfenis berekend worden. Het aantal erfgenamen kan bepaald worden door het getal 1 voor de langstlevende ouder op te tellen bij het aantal kinderen. Een kind telt in de berekening niet mee als het geen erfgenaam is. Als er 6 kinderen zijn die erfgenaam zijn, is het breukdeel dus 1/7. Ieder heeft dan recht op 1/7 van de erfenis.

Schenkingen en het kindsdeel

Soms moet rekening gehouden worden met schenkingen die in het verleden door de erflater zijn gedaan. De erflater kan bij de schenking of in het testament hebben bepaald dat de schenking een voorschot was. Ook kan is sommige gevallen uit de wet voortvloeien dat bij de berekening van het kindsdeel rekening gehouden moet worden met de eerder gedane gift.

Rente op het kindsdeel

Zolang de vordering nog niet opeisbaar is, kan het zijn dat het kindsdeel wordt verhoogd met een jaarlijkse rente. In het testament is na te lezen wat de erflater hierover heeft bepaald. Als er sprake is van een wettelijke verdeling en de erflater heeft geen testament of heeft hierover niets opgenomen in het testament, wordt er met de wettelijke rente gerekend verminderd met 6 %. Als de wettelijke rente dus niet hoger is dan 6%, is er geen sprake van rente. Als de vordering eenmaal opeisbaar is (vaak als de langstlevende ouder is overleden) kan een kind ook aanspraak maken op rente op het kindsdeel. Het gaat hier dan om de wettelijke rente. Over het opeisen van het kindsdeel vindt u meer informatie bij de vraag: Wanneer is het kindsdeel op te eisen?

Ruzie over de hoogte van het kindsdeel

Soms ontstaat er ruzie over de hoogte van het kindsdeel of kan vader of moeder het met één of meer kinderen niet eens worden over de hoogte van het kindsdeel. In dat geval is het mogelijk de rechter te vragen het kindsdeel vast te stellen. Een erfrechtadvocaat kan u in een juridische procedure over het kindsdeel bijstaan.

Meer hulp nodig? Advocaten Familie- & Erfrecht helpt u graag. Kijk op www.familie-erfrecht.nl voor professionele hulp.