Uw kindsdeel is opeisbaar

Als uw kindsdeel opeisbaar is, bestaan de volgende beslagmogelijkheden.

Executoriaal beslag

U kunt een zogenaamd executoriaal beslag leggen, als de omvang van uw kindsdeel is vastgelegd in een notariële akte of in een uitspraak van de rechter. De notariële akte of het vonnis vormen dan een executoriale titel, die u door een deurwaarder gedwongen ten uitvoer kunt laten leggen. U moet daarvoor beschikken over de zogenaamde grosse van de notariële akte of het vonnis, waarop ‘in naam der koning’ is vermeld. De deurwaarder mag pas overgaan tot beslaglegging voor uw kindsdeel, als hij de executoriale titel aan de schuldenaar heeft betekend, dat wil zeggen officieel heeft uitgereikt. Als het kindsdeel niet alsnog binnen twee dagen na deze uitreiking wordt betaald, kan de deurwaarder beslag leggen op alle bezittingen van de schuldenaar. Zo kan er bijvoorbeeld beslag worden gelegd op bankrekeningen, een huis, inboedel of een auto. Bij een executoriaal beslag op bankrekeningen, is de bank verplicht om het door het beslag getroffen saldo af te dragen aan de deurwaarder. Bij een executoriaal beslag op bijvoorbeeld inboedel of een woonhuis, zal gedwongen verkoop plaatsvinden. De verkoopopbrengst komt toe aan de beslaglegger nadat de executiekosten zijn voldaan. Op deze manier kunt u er voor zorgen dat uw kindsdeel wordt voldaan;

Conservatoir beslag

Als u nog niet beschikt over een executoriale titel, bijvoorbeeld omdat u nog een procedure moet starten om de omvang van het kindsdeel te laten vaststellen, kunt u voorafgaande aan of tijdens de procedure een zogenaamd conservatoir beslag leggen. Een advocaat erfrecht kan een verzoek indienen bij de rechter. Een conservatoir beslag is een bewarend beslag en heeft tot doel dat de schuldenaar geen goederen weg kan maken, voordat u zich daarop kunt verhalen. Als bijvoorbeeld op een woning een conservatoir beslag ligt, kan de woning enkel worden verkocht met toestemming van de beslaglegger. Om conservatoir beslag te mogen leggen, moet u verlof vragen aan de voorzieningenrechter. Voor indiening van het verzoekschrift tot verkrijging van verlof voor beslaglegging heeft u een advocaat nodig. Uw advocaat zal het verzoekschrift moeten onderbouwen; de vereisten zijn mede afhankelijk van het type beslag. Als het verlof voor het leggen van beslag voor uw kindsdeel wordt verleend, legt de deurwaarder het beslag. Als er nog geen procedure aanhangig is waarin u betaling van uw kindsdeel vordert, zal de voorzieningenrechter het verlof verlenen onder de voorwaarde dat u binnen een bepaalde termijn (meestal binnen 14 dagen) de procedure start.

Uw kindsdeel is niet opeisbaar

Als uw kindsdeel nog niet opeisbaar is, kunt u nog geen executoriaal beslag leggen voor uw kindsdeel. Onder omstandigheden is het wel mogelijk om voor uw niet opeisbare kindsdeel conservatoir beslag te leggen. Dat blijkt uit een uitspraak van de Hoge Raad van 24 juni 2016, ECLI:NL:HR:2016:1271 waarin conservatoir beslag mocht worden gelegd voor een niet opeisbaar kindsdeel uit hoofde van een ouderlijke boedelverdeling. Volgens de Beslagsyllabus die door de rechters wordt gehanteerd ter toetsing van verzoekschriften waarin verlof wordt gevraagd om beslag te mogen leggen, zullen daarvoor wel bijzondere omstandigheden moeten worden gesteld. Als het verlof tot het leggen van conservatoir beslag voor uw niet opeisbare kindsdeel wordt verleend, kan de schuldenaar (meestal de langstlevende) in kort geding opheffing van het beslag vorderen. De voorzieningenrechter zal in een kort geding tot opheffing van het conservatoire beslag voor uw niet opeisbare kindsdeel een belangenafweging moeten maken, tussen uw belangen bij handhaving van het beslag voor het kindsdeel en de belangen van de schuldenaar (meestal de langstlevende) bij opheffing van het beslag.

Meer hulp nodig? Advocaten Familie- & Erfrecht helpt u graag. Kijk op www.familie-erfrecht.nl voor professionele hulp.