Vóór de verdeling van de nalatenschap

Voordat een erfenis daadwerkelijk kan worden verdeeld, moet deze gereed worden gemaakt voor de verdeling. Dit betekent onder meer dat in kaart moet worden gebracht welke bezittingen er zijn en welke schulden moeten worden voldaan. Om de nalatenschap te inventariseren wordt doorgaans een boedelbeschrijving gemaakt. Uit de administratie blijkt vaak al welke bezittingen er zijn. Mocht deze administratie niet volledig zijn, dan kan bijvoorbeeld navraag worden gedaan bij de Belastingdienst, het Kadaster, de Kamer van Koophandel en de RDW. Ook is het verstandig de bekende schuldeisers aan te schrijven, zodat duidelijk wordt welk bedrag zij van de nalatenschap te vorderen hebben.

Als de schulden zijn betaald en de vorderingen zijn geïnd kan tot verdeling van de erfenis worden overgegaan. Bij deze verdeling moeten alle erfgenamen worden betrokken.

De verdeling van de erfenis

De erfgenamen kunnen in onderling overleg afspreken op welke wijze zij een erfenis willen verdelen. Als zij het eens zijn over de wijze waarop zij de erfenis willen verdelen, kunnen de erfgenamen dit (laten) vastleggen in een vaststellingsovereenkomst. Aandachtspunt hierbij is dat voor de verdeling van zogenaamde registergoederen, zoals aandelen in een B.V. of een onroerende zaak een notariële akte vereist is. Ook als er minderjarige kinderen (of personen die anderszins niet het vrije beheer over hun vermogen hebben) bij een verdeling zijn betrokken, is het in beginsel verplicht een notariële akte op te laten maken.

In het geval er vorderingen moeten worden verdeeld (denk bijvoorbeeld aan rechten voortvloeiende uit een polis van levensverzekering) is het belangrijk dat ook de betrokken partij (de verzekeringsmaatschappij) wordt geïnformeerd. Ziet de verdeling van de erfenis enkel op roerende zaken, dan kan worden volstaan met het feitelijk verdelen van deze zaken.

In het geval dat de erfgenamen het niet eens zijn over de wijze waarop een erfenis moet worden verdeeld of er ruzie over de erfenis is ontstaan, kunnen zij (of één van hen) de rechter vragen te beslissen op welke wijze de erfenis moet worden verdeeld. Opgemerkt wordt dat de “wettelijke verdeling” geen echte verdeling is. De “wettelijke verdeling” heeft eigen regels.

Meer hulp nodig? Advocaten Familie- & Erfrecht helpt u graag. Kijk op www.familie-erfrecht.nl voor professionele hulp.