Dagvaarding in een verdelingsprocedure

Een verdelingsprocedure over een erfenis begint met het uitbrengen van een dagvaarding bij de rechtbank. U heeft daarvoor een advocaat nodig. Een advocaat erfrecht kan u in zo’n procedure bijstaan. Alle erfgenamen moeten in de verdelingsprocedure worden betrokken omdat de verdeling ten opzichte van alle erfgenamen gelijkluidend moet zijn.

Vorderingen in een verdelingsprocedure

In een verdelingsprocedure kan een erfrechtadvocaat namens u een bevel tot verdeling vorderen. Bij toewijzing van dit bevel zijn de erfgenamen verplicht om tot verdeling over te gaan  onder begeleiding van een notaris. Als op voorhand al duidelijk is dat de erfgenamen het niet eens kunnen worden over de verdeling van de erfenis, heeft een bevel tot verdeling praktisch geen zin. In de verdelingsprocedure kan dan beter worden gevorderd dat de rechter de verdeling vaststelt of de wijze van verdeling gelast. Een advocaat erfrecht kan samen met u bepalen hoe die vordering het best geformuleerd kan worden. De rechter kan daarbij onder andere bepalen dat een goed moet worden verkocht en de verkoopopbrengst moet worden verdeeld, of dat een goed aan een erfgenaam wordt toebedeeld onder de verplichting om een overbedelingsuitkering aan de andere erfgenamen te voldoen. Als bijvoorbeeld een woning in de erfenis valt, kan de rechter bepalen dat de woning onder bepaalde voorwaarden moet worden verkocht en de verkoopopbrengst moet worden verdeeld. Ook kan de rechter bepalen dat de woning aan één van de erfgenamen wordt toebedeeld. In dat geval zal de waarde van de woning op de peildatum moeten worden vastgesteld, hetgeen vaak gebeurt middels een door de rechter te gelasten deskundigenbericht. De peildatum die geldt voor de verdeling van een erfenis is de datum van feitelijke verdeling, tenzij de erfgenamen anders afspreken of de eisen van redelijkheid en billijkheid anders met zich brengen. In verdelingsprocedures gaan de discussies vaak over de waarde van de onderdelen van de erfenis en of schenkingen van een erflater aan één van de erfgenamen ingebracht moeten worden of niet.

Beslag

Voorafgaande aan of tijdens een verdelingsprocedure kan een zogenaamd conservatoir beslag worden gelegd, om de goederen van de erfenis bij elkaar te houden in afwachting van de definitieve verdeling. Een erfrechtadvocaat kan hiertoe een verzoek bij de rechter indienen.

Vonnis

Een verdelingsprocedure eindigt met een vonnis. Als registergoederen in de verdeling zijn betrokken, zoals bijvoorbeeld een woning of aandelen in een B.V., moet de verdeling na het vonnis vervolgens nog door de notaris worden geëffectueerd.

Meer hulp nodig? Advocaten Familie- & Erfrecht helpt u graag. Kijk op www.familie-erfrecht.nl voor professionele hulp.