De executeur

Een executeur wordt door de erflater benoemd in een testament. Op grond van de wet heeft een executeur de taak en bevoegdheid om de goederen van de nalatenschap te beheren en de opeisbare schulden van de nalatenschap te voldoen. Als het in het kader van het voldoen van de schulden noodzakelijk is dat goederen van de nalatenschap worden verkocht, is de executeur hiertoe bevoegd. Hij dient hierover echter wel in overleg te treden met de erfgenamen, tenzij in het testament anders is bepaald.

Een executeur heeft op grond van de wet niet de bevoegdheid om de nalatenschap te verdelen. Zodra de executeur zijn taak heeft volbracht, is hij bevoegd zijn beheer te beëindigen door de goederen van de nalatenschap ter beschikking te stellen aan de erfgenamen. De erfgenamen dienen vervolgens zelf de nalatenschap te verdelen.

De executeur-afwikkelingsbewindvoerder

Het is mogelijk dat een erflater in het testament de persoon die is benoemd tot executeur, tevens benoemt tot afwikkelingsbewindvoerder. In dat geval wordt aan de executeur-afwikkelingsbewindvoerder veelal de bevoegdheid toegekend om de nalatenschap naar eigen inzicht te verdelen. In dat geval mag de executeur, die tevens afwikkelingsbewindvoerder is, dus wél de nalatenschap verdelen. Zo’n executeur wordt ook wel drie sterren-executeur genoemd.

Kortom, voor de vraag of een executeur bevoegd is om de nalatenschap te verdelen, moet de inhoud van het testament worden geraadpleegd.

De vereffenaar

Een vereffenaar wordt benoemd door de rechtbank en dient de nalatenschap te vereffenen. Dit houdt onder andere in dat hij een boedelbeschrijving dient op te stellen, schuldeisers van de nalatenschap dient op te roepen en een schulduitdelingslijst dient op te stellen. De vereffenaar heeft echter niet een wettelijke bevoegdheid om de nalatenschap te verdelen. Hij maakt de nalatenschap weliswaar gereed voor verdeling, maar verdeelt de nalatenschap niet.

De wet bepaalt dat indien de vereffening is voltooid en met een overschot is geëindigd, de vereffenaar de overgebleven goederen dient af te geven aan de erfgenamen. Zij dienen vervolgens zelf over te gaan tot verdeling. Indien een deel van de erfgenamen niet bereid is tot inontvangstneming van de overgebleven goederen, draagt de vereffenaar er eerst zorg voor dat de nalatenschap wordt verdeeld.

Indien alle erfgenamen dit wensen én de vereffenaar hiertoe bereid is, kunnen de erfgenamen ervoor kiezen de vereffenaar te machtigen om, na voltooiing van de vereffening, ook de nalatenschap te verdelen. In dat specifieke geval kan de vereffenaar wél de nalatenschap verdelen.

Meer hulp nodig? Advocaten Familie- & Erfrecht helpt u graag. Kijk op www.familie-erfrecht.nl voor professionele hulp.