De wet bepaalt dat de executeur gedurende het beheer van de nalatenschap bij de vervulling van zijn taken de erfgenamen in en buiten rechte vertegenwoordigt. Dat is een privatieve bevoegdheid: hij is hiertoe met uitsluiting van de erfgenamen bevoegd. Waar de erfgenamen recht zouden hebben op informatie en stukken, en zij vorderingen zouden kunnen instellen, oefent de executeur die rechten namens de erfgenamen uit. Ook de executeur zou dus in beginsel inzage en afschrift kunnen verlangen van de administratie van erflater, en wellicht ook (rechts)vorderingen kunnen instellen om verdwenen vermogen terug te laten vloeien in de nalatenschap.

Hetzelfde geldt voor de vereffenaar van de nalatenschap: ook hij vertegenwoordigt de erfgenamen privatief bij de vervulling van zijn taak in en buiten rechte, en ook hij is uit dien hoofde in principe bevoegd om namens hen te doen wat nodig is in het kader van verdwenen vermogen.

Toch moet hier een kanttekening bij geplaatst worden. Immers: de executeur en de vereffenaar van de nalatenschap kunnen alleen van hun vertegenwoordigingsbevoegdheid gebruik maken bij de vervulling van hun taken. Voor zover het de taken van de executeur en de vereffenaar te buiten gaat, staan hun de diverse (rechts)middelen in geval van gebleken verdwenen vermogen niet ten dienste. Zo zou je je kunnen afvragen of het wel tot de beheerstaak van de executeur behoort dat hij schenkingen van erflater gaat vernietigen wegens een mogelijk misbruik van omstandigheden, en het is maar de vraag of het tot de beheers- en vereffeningstaken van de vereffenaar behoort dat hij de administratie van erflater in alle jaren vóór zijn overlijden gaat doorpluizen om te bezien of een bij leven gevolmachtigde wellicht financieel misbruik gemaakt heeft en ergens op is aan te spreken. In ieder geval lijkt duidelijk dat een executeur en een vereffenaar géén beroep op een verbeurdverklaring van verzwegen vermogen toekomt, omdat dit een rol speelt in de verdeling tussen erfgenamen, en de vereffenaar en (in beginsel ook) de executeur in die verdeling gaan taak hebben.

Conclusie over de vereffenaar en executeur bij uit de erfenis verdwenen vermogen

Concluderend: bij verdwenen vermogen kunnen de executeur en de vereffenaar namens de erfgenamen doen wat nodig is, maar alléén voor zover dat binnen de kader van hun taken past. Over de reikwijdte daarvan is een discussie mogelijk, waarin erfrechtadvocaten u graag terzijde zullen staan.

Meer hulp nodig? Advocaten Familie- & Erfrecht helpt u graag. Kijk op familie-erfrecht.nl voor professionele hulp.