De vereffenaar die door de rechtbank is benoemd heeft recht op loon. Het loon van de vereffenaar van de nalatenschap is een schuld van de nalatenschap. De vereffenaar wordt dus betaald uit de nalatenschap en daarmee indirect door de erfgenamen. Voor de berekening van het loon van de vereffenaar wordt aangesloten bij de Recofa richtlijnen. Deze richtlijnen zijn in faillissementszaken algemeen aanvaard. De wetgever heeft in de wettelijke bepalingen van de vereffening van een erfenis vaak aansluiting gezocht bij bepalingen uit de Faillissementswet. Om die reden achten kantonrechters dat voor de beloning van de vereffenaar aansluiting kan worden gezocht bij de richtlijnen die gelden voor de beloning van de curator.

De vervolgvraag is of voldoening van het loon voorgaat op andere schulden van de nalatenschap. De voorrang van de kosten van de vereffening inclusief het loon van de vereffenaar op de andere schulden van de nalatenschap is voer voor discussie. Er is geen wettelijke grondslag voor de voorrang van het loon en de kosten van de vereffening. Maar lagere rechters hebben vereffeningskosten wel als preferent aangemerkt, zodat het loon als eerste en met voorrang moet worden betaald uit de nalatenschap.

Een vereffenaar die niet door de rechtbank is benoemd, zoals de erfgenamen-vereffenaars in geval van beneficiaire aanvaarding, heeft geen recht op loon. Er kunnen wel vereffeningskosten zijn die voor vergoeding in aanmerking komen.

Meer hulp nodig? Advocaten Familie- & Erfrecht helpt u graag. Kijk op www.familie-erfrecht.nl voor professionele hulp.