Na beneficiaire aanvaarding

De wet bepaalt dat een nalatenschap in beginsel moet worden vereffend wanneer een of meer erfgenamen de nalatenschap beneficiair hebben aanvaard (ook wel: aanvaarden onder het voorrecht van boedelbeschrijving). In geval van een beneficiaire aanvaarding is de erfgenaam niet met zijn privé vermogen aansprakelijk voor schulden van de nalatenschap. In dat geval dient de erfgenaam een verklaring van beneficiaire aanvaarding af te leggen bij de rechtbank.

In drie situaties wordt de nalatenschap niet vereffend na een beneficiaire aanvaarding:

  1. Er is een executeur (vroeger executeur testamentair genoemd) die volgens het testament bevoegd is om opeisbare schulden en legaten te voldoen én deze executeur kan een ruimschootsverklaring afleggen. Met de ruimschootsverklaring toont de executeur aan dat de goederen van de nalatenschap ruimschoots toereikend zijn om de schulden van de nalatenschap te voldoen. Deze verklaring is vormvrij. Let op: een executeur moet zich tijdens de afwikkeling van de nalatenschap afvragen of hij op ieder moment de ruimschootsverklaring kan afleggen. Kan dat op enig moment niet meer? Dan moet de nalatenschap worden vereffend. De taak van de executeur eindigt dan.
  2. De kantonrechter verleent een ontheffing voor vereffening. Een wettelijke vertegenwoordiger van een erfgenaam die de nalatenschap beneficiair heeft aanvaard, kan een ontheffing vragen. Er moet dan wel sprake zijn van een positief saldo van de nalatenschap. Dat is het geval wanneer de baten van de nalatenschap (de bezittingen) hoger zijn dan de lasten van de nalatenschap (de schulden).
  3. Is de wettelijke verdeling van toepassing? Dan wordt de nalatenschap alleen vereffend als de langstlevende echtgenoot van erflater de nalatenschap beneficiair heeft aanvaard.

Na benoeming van een vereffenaar

De tweede situatie waarin een nalatenschap moet worden vereffend is wanneer de rechtbank een vereffenaar heeft benoemd. Ook deze situatie staat uitdrukkelijk in de wet opgenomen. De wet bepaalt wie en op welke grondslag een verzoek tot benoeming van een vereffenaar kan worden ingediend. Een verzoek tot benoeming van een vereffenaar kan door een advocaat erfrecht worden gedaan.

Meer hulp nodig? Advocaten Familie- & Erfrecht helpt u graag. Kijk op www.familie-erfrecht.nl voor professionele hulp.