Aanvang executele en aanvang taak executeur

De executele vangt aan op het moment van het openvallen van een testament waarin een executeur is benoemd. Het staat de erfgenamen in een dergelijk geval niet vrij om over de erfenis te beschikken. Ook al is het nog niet bekend of de executeur zijn benoeming aanvaard. Uit artikel 4:143 BW (lees de toelichting in het Erfenismagazine) volgt dat je pas executeur wordt nadat je de benoeming in een testament hebt aanvaard. De executeur heeft tot taak de goederen van de nalatenschap te beheren en de opeisbare schulden in een erfenis te voldoen. Ook beheert hij de nalatenschap. Indien dit voor het voldoen van de opeisbare schulden nodig is, kan de executeur de goederen van de erfenis verkopen.

Taak vervuld, tijdsverloop of door de dood van de executeur

De wet bepaalt dat de taak van de executeur is geëindigd op het moment dat hij zijn taak heeft vervuld. Dit betekent feitelijk het moment dat de executeur alle opeisbare schulden van de erfenis heeft betaald en de erfenis gereed is voor verdeling door de erfgenamen. Ook regelt de wet dat de taak van de executeur is geëindigd door tijdsverloop (als hij voor bepaalde tijd was benoemd) en door de dood van de executeur. Als de executeur het vrije beheer over zijn eigen vermogen verliest is zijn taak ook geëindigd.

Geen ruimschootsverklaring

Een door de erfgenamen beneficiair aanvaarde nalatenschap moet worden vereffend. De wet bepaald dat de taak van de executeur is geëindigd wanneer de nalatenschap moet worden vereffend. Artikel 4: 202 lid 1 onder a BW (lees de toelichting in het Erfenismagazine) geeft op deze regel een uitzondering voor het geval er een executeur is die kan verklaren dat de goederen van de nalatenschap ruimschoots voldoende zijn om de schulden van de nalatenschap te voldoen. In dat geval blijft de executeur in het zadel. De executeur dient zich in deze situatie iedere dag de vraag te stellen of de goederen van de nalatenschap voldoende zijn om de schulden te voldoen. In het geval dit niet (langer) zo is, is de taak van de executeur geëindigd.

Ontslag van de executeur door de kantonrechter

De executeur zelf, de erfgenamen, een mede-executeur en het OM kunnen de kantonrechter verzoeken de executeur te ontslaan. Als een ander dan de executeur zelf om het ontslag verzoekt, dient er sprake te zijn van gewichtige redenen. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan de situatie dat de executeur zijn taak niet goed vervult. Ook kan er sprake zijn van een gewichtige reden als de vertrouwensrelatie tussen de executeur en de erfgenamen ernstig is verstoord. De kantonrechter kan tegelijkertijd een nieuwe executeur benoemen. Dit kan alleen als in het testament deze mogelijkheid is opgenomen. Een erfrechtadvocaat kan een executeur of de verzoeker bijstaan in die gerechtelijke procedure.

Opzegging beheer van de executeur door de erfgenamen

Op grond van artikel 4:150 BW kunnen de gezamenlijke erfgenamen de bevoegdheid van een executeur tot beheer van de nalatenschap opzeggen. Alle erfgenamen moeten het hier mee eens zijn en de executeur moet voor een periode van 18 maanden de kans hebben gehad zijn taak te vervullen.

Meer hulp nodig? Advocaten Familie- & Erfrecht helpt u graag. Kijk op www.familie-erfrecht.nl voor professionele hulp.