Op de executeur rust een zorgplicht. De executeur is bevoegd om met uitsluiting van de erfgenamen het beheer te voeren over de goederen van de nalatenschap. Hij mag dit beheer naar eigen inzicht voeren en de keuzes maken die hij in het kader van het beheer geraden acht, maar hij moet wel de zorg van een goed executeur in acht nemen. Dit bepaalde de Hoge Raad in 2008. Als de executeur tekort schiet in zijn zorgplicht, is hij aansprakelijk voor de schade die als gevolg daarvan is ontstaan.

Aansprakelijkheid executeur als gevolg van schending zorgplicht

De concrete inhoud van de zorgplicht van de executeur is afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Soms is overduidelijk wat onder zorgvuldig beheer moet worden verstaan. Zo zal de executeur er over het algemeen voor moeten zorgen dat een pand dat onder zijn beheer valt, voldoende verzekerd is. Soms is de inhoud van de zorgplicht minder duidelijk omlijnd. Of van een executeur bijvoorbeeld kan worden verlangd dat hij een aandelenportefeuille verkoopt, hangt af van diverse omstandigheden, waaronder het risicoprofiel van de portefeuille. Ook is de achtergrond van een executeur relevant. Van een professionele executeur zal meer mogen worden verwacht dan van een niet juridisch geschoolde executeur. De inhoud van de zorgplicht wordt ingevuld in de rechtspraak. Een erfrechtadvocaat is van de laatste stand van de jurisprudentie op de hoogte en kan op basis daarvan advies uitbrengen over de kans van slagen van een aansprakelijkstelling van de executeur.

Aansprakelijk stellen executeur

De executeur kan door de erfgenamen aansprakelijk worden gesteld als de executeur tekort is geschoten in zijn zorgplicht. Een erfrechtadvocaat zal daarbij normaliter eerst een schriftelijke aansprakelijkheidsstelling aan de executeur sturen, waarin onder meer aanspraak wordt gemaakt op schadevergoeding, te vermeerderen met rente en kosten en waarbij eventueel lopende verjaringstermijnen worden gestuit. Voor de executeur is het verstandig om na ontvangst van een aansprakelijkstelling juridisch advies in te winnen bij een erfrechtadvocaat. Niet zelden zijn de verwijten aan het adres van de executeur onterecht of juridisch onvoldoende voor schadeplichtigheid van de executeur.

Procederen tegen de executeur

Als het de erfgenamen en de executeur niet lukt om in onderling overleg tot een oplossing te komen, kan een erfrechtadvocaat een procedure starten tegen de executeur, waarin schadevergoeding wordt gevorderd. Vaak wordt daaraan voorafgaand eerst een ontslagprocedure gevoerd. De executeur doet er verstandig aan een advocaat in te schakelen die gespecialiseerd is in het erfrecht.

Meer hulp nodig? Advocaten Familie- & Erfrecht helpt u graag. Kijk op www.familie-erfrecht.nl voor professionele hulp.