Een erfrechtadvocaat kan u adviseren over erfrechtelijke kwesties, of u bijstaan in een juridische discussie of procedure. Wie kunnen een erfrechtadvocaat inschakelen?

  • Erfgenaam
  • Executeur
  • Schuldeiser
  • Vereffenaar
  • Legataris
  • Legitimaris
  • Notaris
  • Goede doelen

Erfgenaam

Een erfrechtadvocaat kan een erfgenaam adviseren en bijstaan in een procedure. Zo kan hij een erfgenaam bijvoorbeeld bijstaan met betrekking tot de verdeling van de nalatenschap, de uitleg van het testament, de vereffening van de nalatenschap en bij een discussie met derden die stellen een vordering te hebben op de nalatenschap. Een erfrechtadvocaat kan u tevens bijstaan, indien u op grond van de wet erfgenaam bent van de nalatenschap, maar bij testament onterfd bent.

Executeur

Indien u in een testament bent benoemd tot executeur van de nalatenschap, kan een erfrechtadvocaat u adviseren over uw rechten en plichten. Daarnaast is het mogelijk dat u als executeur wordt betrokken in een procedure, bijvoorbeeld omdat een erfgenaam stelt dat u uw taken niet op een juiste wijze uitoefent. De erfrechtadvocaat kan u ook in dat geval bijstaan.

Schuldeiser

Indien u schuldeiser bent van de nalatenschap, of als u een vordering had op de overledene ten tijde van zijn leven, kan de advocaat erfrecht u bijstaan met betrekking tot de inning van deze vordering.

Vereffenaar

Het is mogelijk dat u als erfgenaam samen met de andere erfgenamen de nalatenschap moet vereffenen, of dat u als (professionele) derde bent benoemd tot vereffenaar. Een erfrechtadvocaat kan u in dat geval adviseren en bijstaan. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat u in uw hoedanigheid van vereffenaar wordt betrokken in een procedure. Een erfrechtadvocaat kan u in deze procedure juridische bijstand verlenen. Daarnaast is het mogelijk dat een erfrechtadvocaat zelf als (professionele) derde wordt benoemd tot vereffenaar van een nalatenschap.

Legataris

Indien in een testament een legaat aan u is toegekend, heeft u een vorderingsrecht op de nalatenschap. Daarbij is het mogelijk dat de erflater in het testament heeft bepaald dat u de waarde van het legaat dient in te brengen in de nalatenschap. Een erfrechtadvocaat kan u hierover adviseren en kan u bijstaan met betrekking tot de opeising van dit legaat.

Legitimaris

Als afstammeling van een erflater bent u legitimaris. Dit houdt in dat u aanspraak kunt maken op uw legitieme portie. De legitieme portie betreft een minimale aanspraak, die een kind heeft met betrekking tot de nalatenschap van zijn ouder(s). De legitieme portie bedraagt de helft van de waarde van het kindsdeel in geld. Een advocaat erfrecht kan u onder andere bijstaan met betrekking tot het tijdig doen van een beroep op deze legitieme portie, alsmede met betrekking tot de berekening en de inning van de legitieme portie. Let op: ook indien geen sprake is van een onterving, kan sprake zijn van een (aanvullende) legitieme portie. Dit kan het geval zijn als de ouders gedurende hun leven veel schenkingen hebben gedaan. Een erfrechtadvocaat adviseert u hier graag over.

Notaris

In de praktijk komt het veel voor dat een notaris wordt benoemd tot een executeur of vereffenaar. Een erfrechtadvocaat kan een notaris onder andere bijstaan, indien hij in zijn hoedanigheid van executeur of vereffenaar wordt betrokken in een procedure. Ook als de notaris tuchtrechtelijk wordt aangesproken, kan een erfrechtadvocaat de notaris begeleiden.

Goede doelen

Ook voor goede doelen is het van belang om te worden bijgestaan door een goede, gespecialiseerde erfrechtadvocaat. Een goed doel kan bijvoorbeeld bij testament tot erfgenaam worden benoemd. Daarnaast is het mogelijk dat een goed doel een vordering heeft op de nalatenschap uit hoofde van een in een testament opgenomen legaat. Een erfrechtadvocaat kan de goede doelen hierover concreet adviseren en bijstaan in eventuele juridische discussies en procedures. Daarbij dient rekening gehouden te worden met de (bijzondere) positie van de goede doelen in de samenleving.

Meer hulp nodig? Advocaten Familie- & Erfrecht helpt u graag. Kijk op www.familie-erfrecht.nl voor professionele hulp.