De vijf belangrijkste tips voor een zorgvuldige gevolmachtigde

 

Tip 1: Een gevolmachtigde dient een deugdelijke administratie te voeren
Voor de gevolmachtigde is het van essentieel belang een zorgvuldige administratie bij te houden van het betalingsverkeer van de volmachtgever. Maak daartoe een overzicht van alle inkomsten en uitgaven, zo veel als mogelijk ondersteund met onderliggende stukken (facturen, bankafschriften, etc.). Op deze wijze kan een (gewezen) gevolmachtigde op efficiënte wijze bewijs tonen van de voor de volmachtgever gedane uitgaven, indien een gevolmachtigde wordt geconfronteerd met een verdenking van het laten verdwijnen van vermogen van de volmachtgever.

Tip 2: Bewaar als gevolmachtigde alle relevante financiële stukken
Het lijkt misschien een open deur, maar toch gaat dit in de praktijk vaak mis. Een gevolmachtigde doet er goed aan alle relevante financiële stukken van de volmachtgever goed te bewaren, zodat deze stukken later eventueel als bewijs kunnen dienen. Denk bijvoorbeeld aan bankafschriften. Banken hebben bankafschriften vaak maar tot zeven jaar terug voorhanden.

Tegenwoordig zijn stukken steeds vaker digitaal voorhanden. Maar ook dan is het voor een gevolmachtigde van belang ervoor te zorgen dat deze digitale stukken ook jaren later nog gemakkelijk voorhanden zijn. Bewaar dit dus goed op een digitaal bestand. Hoe meer bewijs je als gevolmachtigde kan leveren van het financiële reilen en zeilen van de volmachtgever, hoe complexer het voor erfgenamen wordt te bewijzen dat jij als gevolmachtigde gelden uit het vermogen van de volmachtgever hebt laten verdwijnen.

Tip 3: Waak als gevolmachtigde voor misbruik of verkeerd gebruik van de volmacht
Als je onderbuikgevoel zegt dat iets niet goed voelt: niet doen. Of vraag advies aan een professionele partij. Erfrechtadvocaten krijgen hier in de praktijk vaak mee te maken en kunnen hieromtrent adviseren. Let op dat je niet buiten de bevoegdheden die de volmacht geeft, treedt. Als de volmacht dat niet bepaalt mag je in principe geen transacties verrichten waarbij je zelf partij bent.

Tip 4: Werk als gevolmachtigde zo min als mogelijk met contant geld
In het tijdperk van digitaal bankieren is het voor een gevolmachtigde zeer aan te raden zo min mogelijk met contant geld te werken. Contant geld zorgt immers vaak voor discussies. Een erfrechtadvocaat maakt in de praktijk vaak mee dat een gevolmachtigde pinopnamen heeft gedaan en vervolgens niet meer kan aantonen waar deze contante opnamen aan zijn besteed. Daarin schuilt aldus een groot risico voor de gevolmachtigde. Verstandig dus om, ook al deed de volmachtgever dit zelf anders, uitgaven digitaal via internetbankieren te voldoen.

Tip 5: Leg als gevolmachtigde rekening en verantwoording af en verzoek décharge van de volmachtgever
Het is verstandig en soms ook verplicht jaarlijks rekening en verantwoording af te leggen aan de volmachtgever. Als deze dan verklaart het eens te zijn met de rekening en verantwoording (décharge verleent) hoeft in beginsel na het overlijden van de volmachtgever geen rekening en verantwoording meer afgelegd te worden aan de rechtsopvolger(s) van de volmachtgever.

Meer hulp nodig? Advocaten Familie- & Erfrecht helpt u graag. Kijk op familie-erfrecht.nl voor professionele hulp.