Zowel een erfgenaam als een schuldeiser kan onder omstandigheden een verzoek tot benoeming van een vereffenaar indienen. Een schuldeiser kan zijn vordering indienen, zodat deze tijdens de vereffening wordt vastgesteld. Ook een erfgenaam kan een vordering op de nalatenschap hebben. Dat is niet het erfdeel van de erfgenaam in de nalatenschap die wordt vereffend, maar bijvoorbeeld een vordering uit een eerder overlijden van de eerste ouder of een vordering uit hoofde van een lening of schenking. Een erfgenaam en/of een schuldeiser kan verder bijvoorbeeld bezwaar maken tegen de tegeldemaking van goederen van de nalatenschap. Dat kan bijvoorbeeld als de vereffenaar goederen te gelde wil maken, terwijl dit niet nodig is voor de voldoening van de schulden. In geval van bezwaar stelt de vereffenaar de erfgenaam en/of schuldeiser in de gelegenheid om een beslissing van de kantonrechter in te roepen, zo bepaalt de wet. Een erfrechtadvocaat kan u in beide gevallen bijstaan.

Tot slot kan iedere belanghebbende, een erfgenaam onder wie een erfgenaam en/of een schuldeiser, in verzet komen tegen de neergelegde rekening en verantwoording en/of de uitdelingslijst. Verzet is enkel mogelijk binnen één maand na de bekendmaking van de rekening en verantwoording en de uitdelingslijst; dit is een fatale termijn waarvan herstel niet mogelijk is. Het instellen van verzet vindt plaats bij de kantonrechter, tenzij er een rechter-commissaris is benoemd; dan moet verzet worden ingesteld bij de rechtbank.

Naast bovengenoemde formele mogelijkheden van de erfgenaam en/of schuldeiser zijn er ook informele mogelijkheden. Een erfgenaam en/of schuldeiser kan overleg voeren en verzoeken indienen bij de vereffenaar. Een door de rechtbank benoemde vereffenaar zal met iedere erfgenaam en met sommige schuldeisers in gesprek gaan. Enerzijds verschaft hem dat informatie, anderzijds biedt het mogelijkheden voor overleg over bijvoorbeeld de tegeldemaking van goederen. Verder kan een belanghebbende een aanwijzing uitlokken. Dat houdt in dat de kantonrechter of rechter-commissaris de vereffenaar een bepaalde instructie geeft.

Meer hulp nodig? Advocaten Familie- & Erfrecht helpt u graag. Kijk op www.familie-erfrecht.nl voor professionele hulp.