De nalatenschap van een overledene wordt volgens het wettelijke erfrecht “verdeeld” volgens de wettelijke verdeling als er een echtgenoot en één of meer kinderen erfgenaam zijn en in een testament is niet bepaald dat de wettelijke verdeling niet van toepassing is.

Hoe werkt de wettelijke verdeling?

De wettelijke verdeling werkt wanneer een overledene een echtgenoot of geregistreerde partner en één of meer kinderen als erfgenamen achterlaat. Gemakshalve wordt gesproken over de echtgenoot, maar daarmee wordt ook de geregistreerde partner bedoeld. De echtgenoot wordt in deze situatie vaak de langstlevende genoemd. De echtgenoot en de kinderen zijn ieder voor een gelijk deel erfgenaam. De goederen van de nalatenschap worden toegedeeld aan de echtgenoot. De echtgenoot heeft de verplichting om de schulden van de nalatenschap te betalen.

Kinderen krijgen een niet-opeisbare geldvordering ter grootte van hun erfdeel

De kinderen hebben geen recht op een deel van de goederen. De niet-opeisbare geldvordering is in beginsel pas opeisbaar wanneer de echtgenoot failliet gaat of in de wettelijke schuldsanering terecht komt of wanneer de echtgenoot overlijdt. Het is mogelijk om opeisbaarheidsgronden aan te vullen in een testament. Een opeisbaarheidsgrond zou bijvoorbeeld kunnen zijn wanneer de echtgenoot hertrouwt.

De niet-opeisbare geldvordering wordt verhoogd met een rente

De wetgever noemt dit een “verhoging”. Het gaat om een enkelvoudige rente ter grootte van de wettelijke rente minus 6%. In een testament kan een ander rentepercentage worden bepaald of kan worden bepaald dat de vordering renteloos is. Ook kunnen de echtgenoot en de kinderen samen een ander rentepercentage afspreken.

Het vaststellen van de niet-opeisbare geldvordering

De erfgenamen (de echtgenoot en de kinderen) kunnen de niet-opeisbare geldvordering van de kinderen samen vaststellen. Het is goed om dit dan schriftelijk vast te leggen, bijvoorbeeld in een overeenkomst of in een notariële akte. Daarmee voorkom je discussie wanneer de echtgenoot jaren later overlijdt en er dan onduidelijkheid ontstaat over de omvang van de vordering van de kinderen uit de nalatenschap van de eerst overleden ouder.

Een erfrechtadvocaat kan helpen bij het vaststellen van de vordering

Komen de erfgenamen er samen niet uit, dan kan een van hen de kantonrechter verzoeken om de geldvordering vast te stellen. Het is ook mogelijk dat de geldvordering is vastgesteld, maar dat een van de erfgenamen vindt dat de vordering verkeerd is berekend. In dat geval kan het kind of de echtgenoot de kantonrechter verzoeken om de vastgestelde geldvordering te wijzigen. Een erfrechtadvocaat kan u bijstaan in een procedure tot vaststelling van de geldvordering uit hoofde van de wettelijke verdeling of wijziging daarvan.

Meer hulp nodig? Advocaten Familie- & Erfrecht helpt u graag. Kijk op www.familie-erfrecht.nl voor professionele hulp.